Tarieven

Tarieven 2022

Kosten/vergoedingen per behandeling in 2022:

Fysiotherapie€ 39,00
Fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling (aan huis)€ 47,00
Fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag€ 43,00
Shockwave & Echografie€ 39,00
Dry Needling€ 39,00
Telefonische consult€ 10,-
Screening€ 16,00
Intake en onderzoek na screening€ 43,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 43,00
Manuele therapie€ 47,50
Bekkenfysiotherapie€ 49,50
Zwangerschap begeleiding€10,00
Groepsles (5-10 personen)€ 15,-
Oefengroep Groepsles (eigen rekening)€ 11,50
Acupunctuur€ 55,-

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, beroepshalve verricht door ieder persoon -natuurlijk persoon of rechtspersoon die werkzaam is in de gezondheidszorg en die lid is van de Vereniging Debiteurenbewaking voor de vrije beroepsbeoefenaren (VEDEK), dan wel lid is van de organisatie, die gerechtigd is deze VEDEK betalingsvoorwaarden te hanteren.
  2. De gedeclareerde bedragen voor honoraria, verschotten en leveringen, inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.
  3. Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 30 dagen na declaratiedatum kenbaar maken. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaande aangemerkt.
  4. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.
  5. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gedeclareerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na de declaratiedatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de debiteur verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte daarvan.
  6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,- (alles exclusief omzetbelasting).